Wyda­rze­nia przez nas orga­ni­zo­wa­ne to przede wszyst­kim impre­zy odby­wa­ją­ce się w sto­łecz­nych miej­sców­kach pod mar­ką Winyl Mar­ket . Winyl Mar­ket, wspól­nie z Muzycz­ne Listy Vin­ta­ge Sound­glas­sesTrzaski.pl stoi też za orga­ni­za­cją wyda­rzeń winy­lo­wych w róż­nych mia­stach w całej Pol­sce pod nazwą Tysią­ce Winy­li.

Na każ­de wyda­rze­nie Winyl Mar­ke­tu zapra­sza­ni są róż­ni, wyjąt­ko­wi goście, zarów­no sprze­daw­cy płyt winy­lo­wych — pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy, skle­py pły­to­we oraz wytwór­nie muzycz­ne,  jak i  DJ-e, któ­rzy nakrę­ca­ją atmos­fe­rę gra­jąc swo­je sety w trak­cie trwa­nia tar­gów, tyl­ko i wyłącz­nie z czar­nych płyt. Po czę­ści dzien­nej tar­gów mają miej­sce afte­ry, czy­li kon­cer­ty i impre­zy wie­czor­ne.

Winyl Mar­ket orga­ni­zu­je rów­nież cyklicz­ne impre­zy we współ­pra­cy z róż­ny­mi klu­ba­mi i fir­ma­mi, takie jak Record Love A Fair orga­ni­zo­wa­ne razem z war­szaw­skim kubem Miłość, Elec­tro­nic Beats Record Fair z mar­ką T-Mobi­le / Elec­tro­nic Beats PL czy Tar­gi Muzycz­ne z fir­mą Red Bull pod­czas corocz­ne­go świę­ta muzy­ki — Red Bull Music Aca­de­my Week­en­der. Jeste­śmy tak­że odpo­wie­dzial­ni, wspól­nie z nową ini­cja­ty­wą Popro­stu Kul­tu­ra, za orga­ni­za­cję Record Sto­re Day War­saw.

Może­cie spo­tkać nas na wie­lu innych gieł­dach i tar­gach winy­lo­wych, rów­nież za gra­ni­cą, o czym na bie­żą­co infor­mu­je­my w Aktu­al­no­ściach oraz na naszym pro­fi­lu FB — Winyl Mar­ket .

Na orga­ni­zo­wa­nych przez nas impre­zach gra­ją zna­ni i doświad­cze­ni DJ-e, pro­du­cen­ci i radiow­cy, wspie­ra­my tak­że nowe, mło­de talen­ty.

Zagra­li dla nas mię­dzy inny­mi:

Michał Mar­gań­ski — Trój­ka Pol­skie Radio
Ble­kot — Rap Histo­ry War­saw
Burn Rey­nolds — Soul Servi­ce
Dj Falcon1 — Spin­lab / JWP
Dj Kebs — Spin­lab / Pro­sto Label
Maciek Sien­kie­wicz — Father And Son Records And Tapes
Matat Prof­fe­sio­nals vel New­born Jr — S1 War­saw / MOST Rec.
Piotr Pyt­kow­ski — Asfaltshop.pl
Risky — Keep on sear­chin’ / Winyl­Mar­ket / Tysią­ce Winy­li
W tym Sęk — Radio JAZZ.FM / Ura­tuj­my Afro­be­at W War­sza­wie
Woj­tek Żda­nuk — Side One
Yavor­ski & ZEN — Pol­skie Radio