13063345_987264167994749_6331120982160234825_oOrga­ni­zu­je­my wyda­rze­nia zarów­no samo­dziel­nie jak i na zlecenie/przy współ­pra­cy z klu­ba­mi, fir­ma­mi czy gale­ria­mi han­dlo­wy­mi. Współ­pra­cu­je­my z naj­waż­niej­szy­mi wystaw­ca­mi w kra­ju. Zapra­sza­my do współ­pra­cy.


Fir­my — mamy na kon­cie współ­pra­cę m.in. z T-Mobi­leRed Bull, z wie­lo­ma kli­ma­tycz­ny­mi i zna­ny­mi miej­sca­mi, taki­mi jak sto­łecz­ny klub Miłość, łódz­kie Doki, czy kra­kow­ska Bar­ka, współ­or­ga­ni­zo­wa­li­śmy winy­lo­we wyda­rze­nia w cen­trum han­dlo­wym Zło­te Tara­sy w War­sza­wie czy Atrium Feli­ci­ty w Lubli­nie.

Chęt­nie podej­mie­my współ­pra­cę spon­so­rin­go­wą, by pro­mo­wać Waszą mar­kę na naszych even­tach, podej­mie­my się orga­ni­za­cji Wasze­go even­tu winy­lo­wo — impre­zo­we­go, obej­mu­ją­ce­go zarów­no część dzien­ną (targ winy­li, showcase’y DJ-ów) jak i wie­czor­ną (kon­cer­ty, bookin­gi zagra­nicz­ne).


Wystaw­cy — zapra­sza­my do współ­pra­cy skle­py pły­to­we, wytwór­nie muzycz­ne oraz pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów!

Naj­waż­niej­si wystaw­cy z któ­ry­mi jak dotąd współ­pra­cu­je­my to:

Asfaltshop.plAlkopoligamia.com, Anty­kwa­riat Tam­kaArt RecoBlack Goodies Record Sto­re, Cyman RecordsDUNNO Recor­dings, Dotyk Winy­laDig­ger Dogzendless hap­pi­nessFono­gra­fi­kaFor Tune, Grubanuta.plGus­staff RecordsKame­le­on RecordsLado ABCMUSIC FAN Winy­le, CD & moreMuzy­ka Mia­staMono­ty­pe­Rec.Pły­ty Gra­mo­fo­no­wePlays.pl, Pro­sto LabelRap Histo­ry War­sawRequ­iem RecordsReg­gae got Soul & FunkSide­OneS1 War­sawSaam­lengSony Music PolandTit­ty­sha­ker RecordsTech­no­so­ulTrza­ski, U Know Me RecordsUbx RecordsWiny­low­niaWar­ner Music PolandVinyl Tam­kaVin­ta­ge Sound­glas­ses