Przed nami kolej­na, już 5 edy­cja Winyl Mar­ke­tu, któ­ry odbę­dzie się w klu­bo­ka­wiar­ni Miłość Kre­dy­to­wa 9. Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców: Anty­kwa­riat Tam­ka, Anty­kwa­riat Gro­chow­ski, Asfalt Records, Cyman Records, Good Lovin Music, grubanuta.pl, Gru­ba­nu­ta SOPOT, Hey Joe, Muzy­ka Mia­sta, Pol­skie Nagra­nia sp. z o.o., Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Side­One, slipmaty.pl, Urban­Bomb Shop, Vinyl Tam­ka, Vin­ta­ge Sound­glas­ses, Vinyl Pusher. Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i Hybryd oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy ! Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać swo­je pły­ty winy­lo­we.

Udział i wysta­wie­nie się z pły­ta­mi jest zupeł­nie bez­płat­ne !!!

Star­tu­je­my o 14:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety dj-skie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

DAY Show­ca­ses & Dj sets: asfaltshop.pl, RadekkCyman Records Qbsdype, Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Niko & Fun­ky Boar — Rebel Scre­am, WWW & Woj­tek — Side­One, Gro­bel — S1 War­saw
NIGHT After: Artur 8 — KING of KONG, Chło­pak Z Sąsiedz­twa — The Very Polish Cut Outs / WOSK Poznań, RiskY & DookKeep on sear­chin’

Patro­nat i wspar­cie: Keep on sear­chin’, soulbowl.pl, Psy­cho­son­da, War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa, Side­One, S1 War­saw, Cyman Records, grubanuta.pl

Miłość Kre­dy­to­wa 9
14.03.2015
Start: 14:00 część dzien­na wjazd free!
21:00–5:00 część noc­na tax 10 PLN