Już daw­no w Lubli­nie nie było aż tylu wyjąt­ko­wych płyt w jed­nym miej­scu!!! Od sta­rych wydań Jaz­zo­wych z począt­ku lat 50-tych poprzez wcze­sne pres­sy takich grup jak The Beatles/Rolling Sto­nes, tak twór­czych lat prze­ło­mu 60/70, pierw­szych kopii chwy­ta­ją­ce­go za ser­ce Soulu, ener­ge­tycz­ne­go Fun­ku czy dale­kich podró­ży z muzy­ką Pink Floyd/King Crim­son i wie­lu wie­lu innych, rów­nież z nowo­ści na ryn­ku.
Sobo­ta 30 czerw­ca to dzień w któ­rym na dachu Tara­sów Zam­ko­wych przy­go­tu­je­my dla Was ponad 5 tysię­cy winy­li!!!

Tego dnia Lublin odwie­dzą takie skle­py jak Winy­low­nia-Bia­ły­stok, Trzaski.pl-Biała Pod­la­ska oraz Winyl Mar­ket-War­sza­wa. Z podro­ży po Pol­sce wra­ca rów­nież kolek­cja Tysią­ce Winy­li, będzie to 1500 szcze­gól­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych płyt z koszy — Tar­guj Się!

Sobo­ta 30.06.2018

godzi­ny: 11:00–18:00

dach Tara­sów Zam­ko­wych