W naj­bliż­szą nie­dzie­lę zapra­sza­my do Jazz Club Akwa­rium na inau­gu­ra­cyj­ną impre­zę z cyklu “Winy­le i Jazz w Akwa­rium”.

Za dnia będzie­cie mogli zaku­pić na niej pły­ty winy­lo­we (nie tyl­ko jaz­zo­we) od takich wystaw­ców jak:
Black Mar­ket
Down­tem­po City Funk
Mat­t’a Winy­l’a
Winyl Mar­ket
ale rów­nież posłu­chać jaz­zu gra­ne­go oczy­wi­ście z czar­nych płyt, a o selek­cję zadba­ją:
Kraff — Down­tem­po City Funk
Qb — Black Mar­ket
Risky — Record Sto­re Day War­saw / Winyl Mar­ket

Po setach zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert jaz­zo­wy, pod­czas któ­re­go wystą­pi legen­da pol­skie­go jaz­zu, wybit­ny sak­so­fo­ni­sta alto­wy i sopra­no­wy, kom­po­zy­tor, aran­żer — Zbi­gniew Namy­słow­ski, wraz z zespo­łem nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nych muzy­ków:
Jacek Namy­slow­ski — puzon,
Mate­usz Gram­burg — pia­no,
Michał Afty­ka — kon­tra­bas,
Bar­tosz Sza­blow­ski — per­ku­sja.

 

Kie­dy: Nie­dzie­la 8.07.2018
Gdzie: Jazz Club Akwa­rium, Kra­kow­skie Przed­mie­ście 60A, 00–322 War­sza­wa
Godzi­ny: 14:00–22:00