V jak Vin­ta­ge, V jak Vinyl czy­li per­fect com­bi­na­tion!
Nie może więc Was zabrak­nąć na 2 edy­cji War­saw Vin­ta­ge Mar­ket — cyklicz­nej impre­zie vin­ta­ge dla fanów dobre­go sty­lu, pasjo­na­tów mody i poszu­ki­wa­czy skar­bów. To wyjąt­ko­we i nie­po­wta­rzal­ne wyda­rze­nie, któ­re pozwo­li Wam zdo­być ubra­nia, buty i dodat­ki w sty­lu vin­ta­ge i retro oraz winy­le!

Z tymi ostat­ni­mi w Nowym Świe­cie Muzy­ki poja­wi się oczy­wi­ście Winyl Mar­ket, a tak­że trzaski.pl. W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie bli­sko 3 tysią­ce płyt, któ­rych cena star­tu­je już od 5 PLN, sta­re wyda­nia i nowe reedy­cje na któ­re daje­my 10% rabat! Faj­nie?

Sobo­ta 20.01.2018
godzi­ny: 11–18
Nowy Świat Muzy­ki, ul.Nowy Świat 63, War­sza­wa

WSTĘP BEZPŁATNY

Link do wyda­rze­nia na FB