Hala Gwar­dii po raz kolej­ny gości u sie­bie winy­le!
Oka­zja tym razem jest wyjąt­ko­wa, bo wspól­nie będzie­my obcho­dzić 27 Finał WOŚP

Posta­no­wi­li­śmy więc z tej oka­zji prze­ka­zać po kil­ka płyt z naszych kolek­cji, któ­re w spe­cjal­nym bok­sie ozna­czo­ne zosta­ną ser­dusz­ka­mi. Wśród nich spe­cjal­ny oko­licz­no­ścio­wy sam­pler Record Sto­re Day War­saw, z utwo­ra­mi takich arty­stów jak: JetlagzKarol Alek­san­der z The Very Polish Cut OutsMr Krime/Late Night Scien­ce feat. Pau­li­na Przy­bysz oraz duet SOTEI z U Know Me Records.

Cały dochód ze sprze­da­ży ozna­czo­nych płyt oraz dodat­ko­we 20%
(z nasze­go cał­ko­wi­te­go utar­gu) tra­fi do puszek Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Zebra­ne przez wolon­ta­riu­szy WOŚP dat­ki będą prze­ka­za­ne na zakup sprzę­tu dla spe­cja­li­stycz­nych szpi­ta­li dzie­cię­cych.

Na naszym pły­to­wym sto­isku spo­tka­cie:
Black Mar­ket
Down­tem­po City Funk
HEARTBEAT — biżu­te­ria z ele­men­tów muzycz­nych
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl oraz Winyl Mar­ket.

 

Zagra­my tak­że dj sety! W ramach  Wiel­kie Gra­nie w Hali Gwar­dii: 27. DJów na 27. Finał WOŚP usły­szy­cie aż 27 dj-ów!

Line up:
11:00–11:25 Dj Yoonior
11:25–11:50 KraffDown­tem­po City Funk
11:50–12:15 Qb — Black Mar­ket
12:15–12:40 Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl
12:40–13:05 RiskyWinyl Mar­ket/ Record Sto­re Day War­saw
13:05–13:30 Gru­chot — Full Metal Jac­ket / Splot Zjed­no­cze­nie
13:30–13:55 HoryON&ON / Sascy Sąsie­dzi
13:55–14:20 Bumi Phil­lipsON&ON
14:20–14:45 Karol Alek­san­derThe Very Polish Cut Outs
14:45–15:10 Mad­Mi­ke
15:10–15:35 Burn Rey­nolds — asfaltshop.pl / Soul Servi­ce
15:35–16:00 Chriss Jaxx / PL
16:00–16:25 DookTrans­atlan­tyk
16:25–16:50 DJ ROMI
16:50–17:15 Dj Spox
17:15–17:40 FALCON1Spin­lab Dj Scho­ol / JWP
17:40–18:05 DJ KEBS — Spin­lab
18:05–18:55 Holi­day 80Whi­skey Disco
18:55–19:20 KASP
19:20–19:45 Mia Twin
19:45–20:10 DJ Max
20:10–20:35 Seb Skal­ski
20:35–21:00 DJ Eka
21:00–21:25 DJ Lar­ry Lane
21:25–21:50 DJ CNR

Nie­dzie­la, 13 stycz­nia 2019
Hala Gwar­dii, ul. Plac Żela­znej Bra­my 1
start: g.11:00

Wstęp bez­płat­ny!