Przed nami 9 edy­cja Winyl Mar­ke­tu, po raz dru­gi spo­ty­ka­my się w nad­wi­ślań­skich Hoc­kach.
Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie!

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców: Art Reco, Hey Joe, Muzy­ka Mia­staPły­ty Gra­mo­fo­no­we, Vinyl Tam­ka, Vinyl Pusher.

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i Hybryd oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy!

Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać swo­je pły­ty winy­lo­we.

Część han­dlo­wą zaczy­na­my o 15:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

DAY Show­ca­ses & Dj sets: Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we / War­szaw­ska Giel­da Ply­to­waRiskyWinyl Mar­ket / Keep on sear­chin’, Maria­no — MBH CREW Offi­cial / Projekt7PiętroDJ SHAFS / Bra­ku­ją­cy Ele­menty /Dobry­Kon­cert, Char­les Keel aka Dj GAP

Patro­nat i wspar­cie: Example.pl, Hip-Hop Kam­pus, Keep on sear­chin’, JazzSoul.pl, soulbowl.pl, Psy­cho­son­da, War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa, Schod­ki Nad Wisłą, Qult Qul­tu­ry, Prosto.ale.krzywo, Radio Aktyw­ne, Fu.k you, Hip­sters

Hoc­ki Kloc­ki nad Wisłą
22.08.2015