Przed nami 8 edy­cja Winyl Mar­ke­tu, tym razem prze­no­si­my się do Hoc­ki Kloc­ki / nad Wisłą
Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców: Anty­kwa­riat Tam­ka, Art Recogrubanuta.pl, Hey Joe, Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Sta­ry Reg­gau, Tit­ty­sha­ker Records, Vinyl Tam­ka, Vin­ta­ge Sound­glas­ses, Vinyl Pusher.

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i Hybryd oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy !

Dodat­ko­wo ze sto­iskiem z biżu­te­rią i gadże­ta­mi zro­bio­ny­mi z ele­men­tów muzycz­nych i płyt winy­lo­wych poja­wi się mar­ka Heart­Be­atwww.madebyheartbeat.pl

Część han­dlo­wą zaczy­na­my o 14:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.
O 20:00 star­tu­je­my z afte­rem, któ­ry potrwa do wcze­snych godzin poran­nych.

DAY Show­ca­ses & Dj sets: Dj Lazy OneAlkopoligamia.com / War­szaw­ski Funk, Dj Der­rick — Tit­ty­sha­ker Rec., Dj Gap, Dj Leo — Sta­ry Reg­gau /Reg­gae got Soul & Funk, DJ SHAFSBra­ku­ją­cy Ele­ment / Dobry­Kon­cert, Maria­no — MBH CREW Offi­cial / Projekt7Piętro, Mitu­ra — Głę­bo­kie Pasmo

NIGHT After: Karol Alek­san­der / The Very Polish Cut Outs X Risky / Keep on sear­chin’ / Winyl Mar­ket

Patro­nat i wspar­cie: Example.pl, Hip-Hop Kam­pus, Keep on sear­chin’, JazzSoul.pl , soulbowl.pl, Psy­cho­son­da, War­szaw­ska Giel­da Ply­to­waSchod­ki Nad Wisłą, Qult Qul­tu­ry, Prosto.ale.krzywo, Radio Aktyw­ne, Fu.k you, Hip­sters

Hoc­ki Klocki/Nad Wisłą
4.07.2015