Przed nami Winyl Mar­ket, edy­cja 7! Uwa­ga! Ze wzglę­du na kiep­skie warun­ki atmos­fe­rycz­ne prze­no­si­my część dzien­ną do Tapa­ge na Plac Zba­wi­cie­la 5 !!!!

Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców: Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Tit­ty­sha­ker Records, Vin­ta­ge Sound­glas­ses.
Poja­wią się tak­że pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy z Lubli­na i War­sza­wy !

Część han­dlo­wą zaczy­na­my o 14:00 i będzie trwa­ła do 18:00

Dj sets: Dj Der­rick — Tit­ty­sha­ker Rec., Karol Alek­san­derThe Very Polish Cut Outs, Mar­gan — Potrój­ne Pasmo Prze­no­sze­nia w Trój­ce, Noisy + Erreur — Elec­tro­ca­pi­tal

Patro­nat i wspar­cie: Hip-Hop Kam­pus, Keep on sear­chin’, soulbowl.pl, Psy­cho­son­da, War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa, Winy­lo­bra­nie, Example.pl

Tapa­ge
Plac Zba­wi­cie­la 5
20.06.2015