Przed nami 6 edy­cja Winyl Mar­ke­tu, któ­ry odbę­dzie się w miej­scu w któ­rym wszyst­ko się zaczę­ło czy­li w Sezo­nie nad Wisłą !

Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie!
Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców: Anty­kwa­riat Tam­ka, Anty­kwa­riat Gro­chow­ski, Art Reco, Good Lovin Music, grubanuta.pl, Hey Joe, Muzy­ka Mia­sta, Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Rap Histo­ry War­saw, slipmaty.pl, Sta­ry Reg­gau, Tit­ty­sha­ker Records, Vinyl Tam­ka, Vin­ta­ge Sound­glas­ses, Vinyl Pusher. Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i Hybryd oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy. Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać swo­je pły­ty winy­lo­we.

Start: 14:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych. O 20:00 star­tu­je­my z afte­rem, któ­ry potrwa do wcze­snych godzin poran­nych.

DAY Show­ca­ses & Dj sets: DJ Anusz — Rap Histo­ry Warsaw/ Radio Kam­pus, Dj Der­rick — Tit­ty­sha­ker Rec., Dj Leo — Sta­ry­Reg­gau, Myszon — 6T’s Club, Mar­gan — Potrój­ne Pasmo Prze­no­sze­nia w Trój­ce, Niko­lay Selek­ta, Zby­szek Dra­ska — Pano­wie z Twar­dej / Grubanuta.pl

NIGHT After: Ble­kot — Rap Histo­ry War­saw , Misty — Soul Servi­ce , Risky — Keep on sear­chin’ / Winyl Mar­ket Patro­nat i wspar­cie: Hip-Hop Kam­pus, Keep on sear­chin’, soulbowl.pl, Psy­cho­son­da, Rap Histo­ry War­saw, War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa