Przed nami kolej­na, już 4 edy­cja Winyl Mar­ke­tu, któ­ry odbę­dzie się w restau­ra­cji Trzy Kolo­ry / www.trzy-kolory.eu
Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Star­tu­je­my o 14:00 a koń­czy­my o 20:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

Zagra­ją dla nas:

Ble­kot — Rap Histo­ry War­saw
Eklek­tik Selek­tah — Beat Kul­tu­ra
Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we
Gro­bel — S1 War­saw
Dj Leo — Sta­ry Reg­gau
Qb — Per­so­nel
RiskyKeep on sear­chin’

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców :

dustydiggers.pl — sklep onli­ne z winy­la­mi
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we
Pokój Winy­lo­we Gadże­ty
Dwie Stro­ny Winy­lu
Vinyl Tam­ka
Anty­kwa­riat Tam­ka
Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin
Pol­skie Nagra­nia sp. z o.o.
Anty­kwa­riat Gro­chow­ski
Good Lovin Music
Hey Joe
Sta­ry Reg­gau
S1 War­saw
Muzy­ka Mia­sta
slipmaty.pl

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i Hybryd oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy !

Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać swo­je pły­ty winy­lo­we. Pro­si­my o potwier­dza­nie się pod adre­sem: riskyone@gmail.com lub pod nume­rem tele­fo­nu 519–199-940.
Udział i wysta­wie­nie się z pły­ta­mi jest zupeł­nie bez­płat­ne !!!

Patro­nat i wspar­cie: Keep on sear­chin’, soulbowl.pl, Psy­cho­son­da,War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa, NUMER NA FALI

Trzy Kolo­ry
15.02.2015