Przed nami kolej­na, już 4 edy­cja Winyl Mar­ke­tu, któ­ry odbę­dzie się w restau­ra­cji Trzy Kolo­ry / www.trzy-kolory.eu
Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Ciebie !

Star­tu­je­my o 14:00 a koń­czy­my o 20:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winylowych.

Zagra­ją dla nas:

Ble­kot — Rap Histo­ry Warsaw
Eklek­tik Selek­tah — Beat Kul­tu­ra
Gofer — Pły­ty Gramofonowe
Gro­bel — S1 War­saw
Dj Leo — Sta­ry Reggau
Qb — Per­so­nel
RiskyKeep on searchin’

Wśród potwier­dzo­nych wystawców :

dustydiggers.pl — sklep onli­ne z winylami
Pły­ty Gramofonowe
Pokój Winy­lo­we Gadżety
Dwie Stro­ny Winylu
Vinyl Tam­ka
Anty­kwa­riat Tamka
Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin
Pol­skie Nagra­nia sp. z o.o.
Anty­kwa­riat Grochowski
Good Lovin Music
Hey Joe
Sta­ry Reggau
S1 Warsaw
Muzy­ka Miasta
slipmaty.pl

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i Hybryd oraz pry­wat­ni kolekcjonerzy !

Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać swo­je pły­ty winy­lo­we. Pro­si­my o potwier­dza­nie się pod adre­sem: riskyone@gmail.com lub pod nume­rem tele­fo­nu 519–199-940.
Udział i wysta­wie­nie się z pły­ta­mi jest zupeł­nie bezpłatne !!!

Patro­nat i wspar­cie: Keep on sear­chin’, soulbowl.pl, Psy­cho­son­da,War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa, NUMER NA FALI

Trzy Kolo­ry
15.02.2015