11.01.2015 odpa­la­my już trze­cią część Winyl Mar­ke­tu, któ­ry odbę­dzie się w restau­ra­cji Trzy Kolo­ry / www.trzy-kolory.eu
Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Ciebie !

Star­tu­je­my o 14:00 a koń­czy­my o 20:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winylowych.

Zagra­ją dla nas:
Hory & Bumi Phil­lips — ON&ON
BistiPamię­taj O Melan­żu (POM)
Gofer — Pły­ty Gramofonowe
Risky & DookKeep on sear­chin’ / RiskY & Dook
WTym­Sęk — Ura­tuj­my Afro­Be­at w Warszawie!

Wśród potwier­dzo­nych wystawców :
dustydiggers.pl — sklep onli­ne z winylami
Pły­ty Gramofonowe
Mr. Bor­man / Pokój Winy­lo­we Gadżety
Dwie Stro­ny Winylu
Vinyl Tam­ka
Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin
Pol­skie Nagra­nia sp. z o.o.
Anty­kwa­riat Grochowski
Sta­ry Reggau
slipmaty.pl

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i Hybryd oraz pry­wat­ni kolekcjonerzy !

Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać swo­je pły­ty winy­lo­we. Pro­si­my o potwier­dza­nie się pod adre­sem: riskyone@gmail.com lub pod nume­rem tele­fo­nu 519–199-940.
Udział i wysta­wie­nie się z pły­ta­mi jest zupeł­nie bezpłatne !!!