11.01.2015 odpa­la­my już trze­cią część Winyl Mar­ke­tu, któ­ry odbę­dzie się w restau­ra­cji Trzy Kolo­ry / www.trzy-kolory.eu
Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Star­tu­je­my o 14:00 a koń­czy­my o 20:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

Zagra­ją dla nas:
Hory & Bumi Phil­lips — ON&ON
BistiPamię­taj O Melan­żu (POM)
Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we
Risky & DookKeep on sear­chin’ / RiskY & Dook
WTym­Sęk — Ura­tuj­my Afro­Be­at w War­sza­wie!

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców :
dustydiggers.pl — sklep onli­ne z winy­la­mi
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we
Mr. Bor­man / Pokój Winy­lo­we Gadże­ty
Dwie Stro­ny Winy­lu
Vinyl Tam­ka
Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin
Pol­skie Nagra­nia sp. z o.o.
Anty­kwa­riat Gro­chow­ski
Sta­ry Reg­gau
slipmaty.pl

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i Hybryd oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy !

Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać swo­je pły­ty winy­lo­we. Pro­si­my o potwier­dza­nie się pod adre­sem: riskyone@gmail.com lub pod nume­rem tele­fo­nu 519–199-940.
Udział i wysta­wie­nie się z pły­ta­mi jest zupeł­nie bez­płat­ne !!!