22.11.2014 odpa­la­my dru­gą część Winyl Mar­ke­tu, któ­ry odbę­dzie się tym razem w restau­ra­cji muzycz­nej Trzy Kolo­ry / http://www.trzy-kolory.eu/
Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Star­tu­je­my o 14:00 a koń­czy­my o 20:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

Zagra­ją dla nas:
Dook & RiskyRiskY & Dook / Keep on sear­chin’
Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we / War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa
Mitu­ra & HadrianGłę­bo­kie Pasmo
Matat Pro­fes­sio­nalsS1 War­saw

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców :
dustydiggers.pl — sklep onli­ne z winy­la­mi
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we
Pokój Winy­lo­we Gadże­ty
Dwie Stro­ny Winy­lu
Sta­ry Reg­gau
slipmaty.pl

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy !