22.11.2014 odpa­la­my dru­gą część Winyl Mar­ke­tu, któ­ry odbę­dzie się tym razem w restau­ra­cji muzycz­nej Trzy Kolo­ry / http://www.trzy-kolory.eu/
Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Ciebie !

Star­tu­je­my o 14:00 a koń­czy­my o 20:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winylowych.

Zagra­ją dla nas:
Dook & RiskyRiskY & Dook / Keep on searchin’
Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we / War­szaw­ska Giel­da Plytowa
Mitu­ra & HadrianGłę­bo­kie Pasmo
Matat Pro­fes­sio­nalsS1 War­saw

Wśród potwier­dzo­nych wystawców :
dustydiggers.pl — sklep onli­ne z winylami
Pły­ty Gramofonowe
Pokój Winy­lo­we Gadżety
Dwie Stro­ny Winylu
Sta­ry Reggau
slipmaty.pl

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu i pry­wat­ni kolekcjonerzy !