Jeśli jesteś mania­kiem winy­li, to koniecz­nie zaj­rzyj do Hoc­ków na Winyl Mar­ket ? 2 lip­ca będziesz mógł kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we. Zało­że­nie jest pro­ste i przy­jem­ne — w nie­dzie­lę nad Wisłą grze­bie­my w pły­tach i słu­cha­my dobrej muzy­ki gra­nej z plac­ków przez lokal­nych DJ-ów!

Nasi wystaw­cy:

Black Mar­ket
Janus Vinyl Records — Kiel­ce
Mat­t’a Winy­l’a — Kra­ków
Reg­gae got Soul & Funk / Sta­ry Reg­gau
Vinyl Tam­ka
Winyl Mar­ket

Djs:

Dj Leo — Sta­ry Reg­gau / Reg­gae got Soul & Funk
Mko — dype
Qb — Black Mar­ket / Per­so­nel
RiskyWinyl Mar­ket / Record Sto­re Day War­saw

O Winyl Mar­ket:
Ini­cja­ty­wa powsta­ła dla dig­ge­rów, beat make­rów czy po pro­stu miło­śni­ków i pasjo­na­tów winy­lo­we­go nośni­ka, dla tych co cenią sobie jakość i este­ty­kę płyt winy­lo­wych.
Dzia­ła­nia Winyl Mar­ke­tu inte­gru­ją gru­pę spo­łecz­ną skła­da­ją­cą się z ludzi, dla któ­rych muzy­ka jest nie­odzow­nym ele­men­tem życia. Ini­cja­ty­wa ta ma na celu budo­wa­nie świa­do­mo­ści, czym jest pły­ta winy­lo­wa i jakie war­to­ści muzycz­ne, świa­to­po­glą­do­we i spo­łecz­ne może zaofe­ro­wać wszyst­kim, któ­rzy pozwo­lą się jej zauro­czyć.
http://winylmarket.pl/

***
Wspie­ra nas Radio Kam­pus , Going. , Psy­cho­son­da , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa , Record Sto­re Day War­saw