Zapra­sza­my na 17 edy­cję impre­zy Winyl Mar­ket !
Tym razem prze­no­si­my się do kul­to­we­go Klub SPA­TiF.
Bedzie to kolej­na oka­zja by tra­fić swój ulu­bio­ny tytuł na winy­lo­wej pły­cie !

Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Potwier­dze­ni wystaw­cy : Black Mar­ket , Bułat Records — Kra­ków Dig­ger Dogz , Down­tem­po City Funk , Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses — Lublin , Mat­t’a Winy­l’a — Kra­ków , NON-EXPOSURE SPACE , Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl , Trza­ski — Bia­ła Pod­la­ska , Tit­ty­sha­ker Records , Winyl Mar­ket &

Ze swo­imi pły­ta­mi poja­wią się tak­że pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy, lokal­ni i przy­jezd­ni.

Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we.

Pro­si­my o potwier­dza­nie się pod adre­sem mailo­wym : winylmarket@gmail.com
lub pod nume­rem tele­fo­nu : 519199940

Uwa­ga ! Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

Część han­dlo­wą zaczy­na­my o 14:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

Show­ca­ses & Dj sets : DJ Der­rick — Reak­ty­wa­cjaTit­ty­sha­ker Records , Maria­no — Dig­ger Dogz , RiskyWinyl Mar­ket/ Record Sto­re Day War­saw , Qb — Black Mar­ket/ Per­so­nel &

Patro­nat i wspar­cie : Going. , Psy­cho­son­da , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Radio Kam­pus , soulbowl.plTysią­ce Winy­li , T‑Mobile Elec­tro­nic Beats , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa