Zapra­sza­my na 16 edy­cję impre­zy Winyl Mar­ket!

Tym razem prze­no­si­my się na Wole do loka­lu Pogłos (daw­niej Cen­tral­ny Dom Qul­tu­ry). Będzie to kolej­na oka­zja by tra­fić swój ulu­bio­ny tytuł na winy­lo­wej pły­cie !

Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Potwier­dze­ni wystaw­cy : Black Goodies Record Sto­re – Gdańsk , Black Mar­ket , Dig­ger Dogz , Krau­trock Vinyl – Szczyt­no , Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses – Lublin , Matt’a Winyl’a – Kra­ków , NON-EXPOSURE SPACE , Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.plSklep Sza­fa Gra – Toruń , Trza­ski – Bia­ła Pod­la­ska , Tit­ty­sha­ker RecordsWinyl Mar­ket .

Ze swo­imi kolek­cja­mi poja­wią się tak­że pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy, lokalni i przy­jezd­ni.

Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re chcą sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we.

Pro­si­my o potwier­dza­nie się pod adre­sem mailo­wym : winylmarket@gmail.com
lub pod nume­rem tele­fo­nu : 519–199-940.

Uwa­ga ! Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

Część han­dlo­wą zaczy­na­my o 14:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

Show­ca­ses & Dj sets : Bumi Phil­lips & HoryON&ON , Gofer – Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl / Winy­lo­bra­nie , DJ Der­rick – Reak­ty­wa­cjaTit­ty­sha­ker Records , Mario­no – Dig­ger Dogz / MBH CREW Offi­cial , RiskyWinyl Mar­ket / Tysią­ce Winy­li , Qb – Black Mar­ket /Per­so­nel

Patro­nat i wspar­cie : Going. , Psy­cho­son­da , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Radio Kam­pus , soulbowl.plTysią­ce Winy­li , T‑Mobile Elec­tro­nic Beats , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa