Zapra­sza­my na 14 edy­cję impre­zy Winyl Mar­ket . Tym razem prze­no­si­my się w pięk­ny ple­ner Lake Park Wila­nów ! Będzie to kolej­na oka­zja by tra­fić ulu­bio­ny tytuł na winy­lo­wej pły­cie ale tak­że by zre­lak­so­wać się na łonie natu­ry przy wymyśl­nym cock­ta­ilu.

Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców : asfaltshop.pl , Dig­ger Dogz , DJM Vinyl Stu­dio — Kiel­ce , Rutz , Pły­ty Gra­mo­fo­no­we , Winyl Mar­ket oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.

Część han­dlową zaczy­na­my o 12:00.
W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

Show­ca­ses & DJ sets: Cez14RadioJAZZ.FM , DJ DEFOLD SCHOOL SKATE PARTY , Gofer — Winy­lo­bra­nie , Karol Alek­san­derThe Very Polish Cut Outs , HadrianGłę­bo­kie Pasmo , Maria­no ‑Dig­ger Dogz , Risky -Tysią­ce Winy­li , Qbsdype

Patro­nat i wspar­cie: Going. , Keep on sear­chin’ , soulbowl.pl , Psy­cho­son­da, Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Radio Kam­pus , Vinu , Tysią­ce Winy­li , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa

Lake Park Wila­nów
11.06.2016