To już 13 edy­cja impre­zy Winyl Mar­ket ! Będzie to kolej­na oka­zja by tra­fić ulu­bio­ny tytuł na winy­lo­wej pły­cie, ale tak­że by spró­bo­wać prze­pi­sów Sze­fa Kuch­ni loka­lu The Cool Cat, w któ­rym będzie­my tym razem gościć. Jakub Kaftań­ski aka Kaftan zna­ny z medial­nych wystę­pów w pro­gra­mie Top Chef , obec­nie sze­fu­je w kuch­ni The Cool Cat !

Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców : Dig­ger Dogz , Krau­trock-Vinyl — Szczyt­no, Muzy­ka Mia­sta , Reg­gae got Soul & Funk , Tit­ty­sha­ker RecordsTrza­ski — Bia­ła Pod­la­ska , Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin , Winyl Mar­ket

Ze swo­imi kolek­cja­mi poja­wią się tak­że pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy, lokal­ni i przyjezd­ni.

Część han­dlo­wą zaczy­na­my o 12:00. W trak­cie trwa­nia mar­ke­tu prze­wi­du­je­my show­ca­sy i sety djskie, gra­ne tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych.

Show­ca­ses & DJ sets: DJ Der­rick — Reak­ty­wa­cjaTit­ty­sha­ker Records , Dj Leo — Reg­gae got Soul & Funk , Hadrian — Głę­bo­kie Pasmo , KuvauLa Bla­Bla , Krism — Uciecz­ka W Tro­pi­ki , Yavor­ski & ZEN — Pol­skie Radio

Patro­nat i wspar­cie: Example.pl , Głę­bo­kie Pasmo , Keep on sear­chin’LABli­fe , Noisey Pol­ska , soulbowl.pl , Psy­cho­son­da , Pły­ty Gra­mo­fo­no­weRadio Kam­pus , Tysią­ce Winy­li , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa

The Cool Cat
13.03.2016