Naj­bliż­sze spo­tka­nie Red Bull Szko­ła Dźwię­ku, czy­li praw­dzi­we świę­to hip-hopu odbę­dzie się już 9 stycz­nia 2016 w war­szaw­skim klu­bie DJBAR Żura­wia. Tym razem swo­ją wie­dzą muzycz­ną dzie­lić się będzie duet hip-hopo­wych pro­du­cen­tów z Holan­dii – Kil­ling Skills oraz repre­zen­tan­ci lokal­ne­go podwór­ka DJ KEBSFALCON1 two­rzą­cy wspól­nie szko­łę SPINLAB.

Część bez­płat­na:
12:00 — Winyl Mar­ket #12 pre­zen­tu­je : asfaltshop.pl , Anty­kwa­riat Tam­kaHey Joe, Dig­ger Dogz, Janus Vinyl Records , Muzy­ka Mia­sta, Near Mint,Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Tit­ty­sha­ker Records, Vin­ta­ge Sound­glas­ses, Vinyl Tam­ka i inni.
20:00 — Red Bull Szko­ła Dźwię­ku: Kil­ling Skills x SPINLAB

Część bile­to­wa­na:
22:00 — After­par­ty: Kil­ling Skills, Kebs, Falcon1
- z opa­ską z warsz­ta­tów wstęp bez­płat­ny
— bile­ty 15 zł
— pierw­sze 200 os. otrzy­mu­je welco­me drin­ka

Red Bull Szko­ła Dźwię­ku to spo­tka­nia poświę­co­ne two­rze­niu muzy­ki. Pod­czas nich pasjo­na­ci pro­duk­cji, DJ-ingu i rapo­wa­nia mogą roz­sze­rzać swo­ją tech­nicz­ną wie­dzę o pro­duk­cji oraz umie­jęt­no­ści twór­cze. W rolę nauczy­cie­li wcie­la­ją się respek­to­wa­ni arty­ści, któ­rzy dzie­lą się swo­ją wie­dzą i tech­ni­ka­mi, z adep­ta­mi lokal­nej sce­ny muzycz­nej.

Kil­ling Skills to holen­der­ski duet pro­du­cen­tów muzycz­nych, zna­ny w Pol­sce przede wszyst­kim ze współ­pra­cy z taki­mi rape­ra­mi jak O.S.T.R. czy Had Hades. Mają na kon­cie prze­szło 500 pro­duk­cji. W tym roku, nakła­dem Asfalt Records, uka­zał się ich debiu­tanc­ki album zaty­tu­ło­wa­ny „Har­mo­nics”.

SPINLAB to war­szaw­ska szko­ła edu­ku­ją­ca w zakre­sie sze­ro­ko poję­tej sztu­ki DJ’in­gu – mixu i tur­ta­bli­smu – oraz pro­duk­cji muzycz­nej. Two­rzą ją uzna­ni w Pol­sce turn­ta­bli­ści i DJ‑e – mię­dzy inny­mi Falcon1 i Kebs.

Winyl Mar­ket, czy­li już 12 edy­cja impre­zy dedy­ko­wa­nej ama­to­rom płyt winy­lo­wych oraz spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne show­ca­se­’y pre­zen­tu­ją­cych się sprze­daw­ców i wytwór­ni.

Do zoba­cze­nia!

09.01.2016 (sobo­ta)
DJBAR Żura­wia 32/34, War­sza­wa