Liść żółk­nie, słoń­ce bar­dziej poma­rań­czo­we — Żoli­for­nia żegna ple­ne­ro­we potań­ców­ki. Po spek­ta­ku­lar­nym począt­ku trze­ba dobrze zakoń­czyć waka­cyj­ny sezon.

Od 14:00 do 20:00 zapra­sza­my na Winyl Mar­ket — to już 10, jubi­le­uszo­wa edy­cja ! Stuk­nął już nam rok !  

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców: Art Reco, Hey Joe, Muzy­ka Mia­sta, Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Tit­ty­sha­ker Rec., Vinyl Tam­ka oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy z Wolu­me­nu i Hybryd.

Z biżu­te­rią wyko­na­ną z ele­men­tów muzycz­nych i płyt winy­lo­wych poja­wi się mar­ka Heart­Be­at
www.madebyheartbeat.pl

DAY Show­ca­ses & Dj sets: Ble­kot — Rap Histo­ry War­saw, Dj Der­rick — Tit­ty­sha­ker Rec. Dj Leo — Sta­ry Reg­gau, Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we / War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa, Risky — Winyl Mar­ket / Keep on sear­chin’, Mar­gan — Trój­ka — Pro­gram 3 Pol­skie­go Radia / Potrój­ne Pasmo Prze­no­sze­nia, Maria­no — MBH CREW Offi­cial, Char­les Keel aka Dj GAP

O 20:00, zaraz po Winyl Mar­ke­cie, star­tu­je­my z tanecz­nym afte­rem. Pokaż­my że będzie za czym tęsk­nić przez kolej­ne mie­sią­ce. Chwy­tli­we kawał­ki z gło­śni­ków, sma­ko­wi­te napo­je z baru. Do zoba­cze­nia na Żoli!!!
Zagra Wae {Deepwa­ter / Make It Sim­ple}

Patro­nat i wspar­cie: Example.pl, Hip-Hop Kam­pus, Keep on sear­chin’, JazzSoul.pl, soulbowl.pl, Psy­cho­son­da, War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa, Schod­ki Nad Wisłą, Qult Qul­tu­ry, Prosto.ale.krzywo, Potrój­ne Pasmo Prze­no­sze­nia, Radio Aktyw­ne, Fu.k you, Hip­sters, Rap Histo­ry War­saw

Pro­chow­nia Żoli­borz
13.09.2016
wstęp wol­ny