Już 06.09.2014 star­tu­je­my z pierw­szym Winyl Mar­ke­tem, któ­ry odbę­dzie się w nad­wi­ślań­skim Sezo­nie. Jeśli chcesz kupić, sprze­dać lub wymie­nić swo­je pły­ty winy­lo­we, to wyda­rze­nie jest dla Cie­bie !

Winyl Mar­ket zaczy­na­my o godzi­nie 14:00 a koń­czy­my 20:00

Wśród potwier­dzo­nych wystaw­ców :
dustydiggers.pl — sklep onli­ne z winy­la­mi
War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa
Vinyl Tam­ka
Winy­lo­bra­nie
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we
Pokój Winy­lo­we Gadże­ty
Dwie Stro­ny Winy­lu
Dj Leo aka Sta­ry Reg­gau
slipmaty.pl

Poja­wią się tak­że sprze­daw­cy z Wolu­me­nu !

Zapra­sza­my wystaw­ców oraz oso­by pry­wat­ne, któ­re uprzed­nio pro­si­my o potwier­dza­nie się pod adre­sem: kontakt@dustydiggers.pl oraz na naszym fan page na facebook.com/dusty­dig­gers lub pod nume­rem tele­fo­nu 519–199-940.
Udział jak i wysta­wie­nie się z pły­ta­mi pod­czas wyda­rze­nia jest zupeł­nie bez­płat­ne !!!

Za dnia w trak­cie trwa­nia tar­gów, mie­dzy 14:00 a 19:00 udo­stęp­nia­my Wam gra­mo­fo­ny w for­mie wol­nej didżej­ki.

O 19:00 star­tu­je­my z afte­rem za któ­ry odpo­wie­dzial­ni będą:
Selvy — (Legen­da­ry Sound Rese­arch / S1 War­saw / 1/2 Matat Pro­fes­sio­nals — Poznań)

Zwró­cił na sie­bie uwa­gę cie­pło przy­ję­ty­mi pły­ta­mi dla Your Mama­’s Friend, wytwór­ni pro­wa­dzo­nej przez Mar­ci­na Czu­ba­lę, czy świet­nie roku­ją­ce­go S1 War­saw. W roku 2014 ma w pla­nach wydaw­nic­twa dla amster­dam­skie­go Legen­da­ry Sound Rese­arch, kul­to­we­go już The Very Polish Cut Outs oraz nowe­go labe­lu Trans­atlan­tyk. Selvy jest tak­że czę­ścią zało­gi poznań­skie­go klu­bu WOSK, gdzie asy­sto­wał przy bookin­gach takich arty­stów jak: Soft Rocks, Justin van Der Vol­gen, Daniel Wang, Red Rack’em czy Justin Mil­ler. Pre­fe­ru­je winy­lo­wą selek­cję, podró­żu­jąc od tro­pi­kal­ne­go disco przez kla­sycz­ny 90′s house, nie odma­wia­jąc też w swo­im cza­sie miej­sca dla naj­bar­dziej sma­ko­wi­tych nowo­ści.
https://soundcloud.com/selvy

PudelWOSK SOUNDSYSTEM / Poznań
Mitu­raGłę­bo­kie Pasmo
RiskyKeep on sear­chin’ / Dusty Dig­gers
Gofer — War­szaw­ska Gieł­da Płytowa/ Pły­ty Gra­mo­fo­no­we

W razie nie sprzy­ja­ją­cej aury impre­zę prze­no­si­my do klu­bu Trzy Kolo­ry o czym poin­for­mu­je­my Was odpo­wied­nio wcze­śnie.