Dosto­jew­ski za zło­tów­kę? Cze­mu nie! Hen­drix na winy­lu? Popro­szę!

16 wrze­śnia zapra­sza­my do Ząb­kow­ska Grol­schow­nia, na kolej­ny Wiel­ki Anty­kwa­riat Winy­li i Ksią­żek. Na kil­ka godzin ogró­dek przy Ząb­kow­skiej 9A zamie­nia­my w magicz­ne miej­sce peł­ne sta­rych ksią­żek i płyt winy­lo­wych.

Czym jest Wiel­ki Anty­kwa­riat? To wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Wojt­ka Kapeł­ko, wła­ści­cie­la skle­pu Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, przy wspar­ciu pomy­sło­daw­cy ini­cja­ty­wy — Bart­ka Min­de­wi­cza. W ramach Wiel­kie­go Anty­kwa­ria­tu jed­ne­go dnia w jed­nym miej­scu wysta­wia się kil­ka­na­ście anty­kwa­ria­tów, skle­pów winy­lo­wych oraz pry­wat­nych wystaw­ców książ­ko­wo-pły­to­wych.

Jaki jest tego efekt? Moż­na kupić książ­ki już od zło­tów­ki oraz uzu­peł­nić swo­ją kolek­cję winy­li nie prze­ci­na­jąc przy tym mia­sta wzdłuż i wszerz szu­ka­jąc oka­zji. Nie­za­leż­nie od tego w jakim jest się wie­ku i jakie ma się zain­te­re­so­wa­nia — pod­czas Wiel­kie­go Anty­kwa­ria­tu każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie!

Zapra­sza­my!

Nie­dzie­la 16.09.2018
Ząb­kow­ska Grol­schow­nia
ul. Ząb­kow­ska 9a
godz. 12:00–18:00

Wstęp wol­ny