Jeśli szu­ka­cie swo­ich ulu­bio­nych kla­sy­ków na winy­lu, to jest to wła­ści­wy adres! Pod­czas War­saw Vin­ta­ge Mar­ket, w naszych zaso­bach znaj­dzie­cie sta­re wyda­nia z epo­ki oraz naj­now­sze wydaw­nic­twa i reedy­cje w róż­nej sty­li­sty­ce i prze­dzia­łach ceno­wych. Nie zabrak­nie też taniej pły­ty w cenie już od 5 PLN!

Wystaw­cy:
Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses
trzaski.pl
Winyl Mar­ket

23.09.2018
Nowy Świat Muzy­ki
11:00–19:00

Wstęp wol­ny!