22 edy­cja kul­to­we­go wyda­rze­nia!

✅ 170 wystaw­ców
✅ 660 marek z całe­go świa­ta
✅ 3 dni tech­no­lo­gicz­ne­go sza­leń­stwa.

Słu­chaw­ki, tele­wi­zo­ry, pro­jek­to­ry, sprzęt audio. Urzą­dze­nia i sys­te­my od 100 zł do 2 mln zł! Naj­now­sze pro­duk­ty i naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne. Każ­dy może oso­bi­ście zapo­znać się z moż­li­wo­ścia­mi sprzę­tu.

Audio Video Show to jedy­ne miej­sce, gdzie moż­na oso­bi­ście posłu­chać i obiek­tyw­nie porów­nać tak wie­le zna­ko­mi­tych urzą­dzeń z prak­tycz­nie wszyst­kich puła­pów ceno­wych. To tak­że nie­po­wta­rzal­na szan­sa aby zapo­znać się z moż­li­wo­ścia­mi naj­droż­szych urzą­dzeń ze świa­ta, z któ­rych wie­le spro­wa­dzo­no do Pol­ski tyl­ko na czas wysta­wy.

Zapra­sza­my na sto­isko Winyl Mar­ke­tu na PGE Naro­do­wy, 2 pię­tro, Al. Ks. J. Ponia­tow­skie­go 1, War­sza­wa.

(sklep sta­cjo­nar­ny Winyl Mar­ket 16 i 17 listo­pa­da jest zamknię­ty).

16 — 18 listo­pa­da 2018

Godzi­ny otwar­cia:
Pią­tek: 12:00 — 20:00
Sobo­ta: 10:00 — 20:00
Nie­dzie­la: 10:00 — 18:00

★ Bile­ty:
Dostęp­ne w przed­sprze­da­ży on-line lub w kasach na miej­scu w dniu tar­gów.

Omiń kolej­ki i kup on-line: bit.ly/KupBiletAVS2018b
— Doro­śli: 35 zł — bilet jed­no­dnio­wy, 50 zł — kar­net na 3 dni
— Mło­dzież do 16 lat: WSTĘP WOLNY

★★★

Wię­cej infor­ma­cji: www.avshow.pl