9 i 10 grud­nia odbę­dzie się spe­cjal­na, świą­tecz­na edy­cja zna­ne­go już dosko­na­le w sto­li­cy wyda­rze­nia Slow Week­end.
Nie zabrak­nie na nim stre­fy Winyl i Książ­ka, współ­two­rzo­nej przez Winyl Mar­ket!

Wystaw­cy: Anty­kwa­riat Gro­chow­ski, Anty­kwa­riat Tam­ka, Ota­ke Records, Anty­kwa­riat Czar­ny Kot, Black Mar­ket, Dig­ger Dogz, Gus­staff Records, Heart­Be­at, Mat­t’a Winy­l’a, Tit­ty­sha­ker Records, Trzaski.pl, Winyl Mar­ket oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.


Slow Week­end to wiel­ka zaku­po­wa uczta w ide­al­nym cza­sie i miej­scu! Zapra­sza­my Cię do spę­dze­nia miłe­go gru­dnio­we­go week­en­du połą­czo­ne­go z bez­stre­so­wym wybo­rem pre­zen­tów pod cho­in­kę. Zrób zaku­py w ryt­mie ‘slow’, zre­lak­suj się i zostań tu cały dzień!

 

Slow Week­end #8 — Świę­ta!
9 i 10 grud­nia 2017 r.
ul. Miń­ska 65 (daw­na dru­kar­nia).
Godzi­ny otwar­cia: 11.00 – 19.00

Wstęp BEZPŁATNY.
Udo­god­nie­nia dla osób nie­peł­no­spraw­nych.