Już 19 maja (10:00 — 20:00) w Pozna­niu w Gale­ria Mal­ta odbę­dzie się Wiel­ka Gieł­da Winy­li

Spo­tka­cie Tysią­ce Winy­li , Winyl Mar­ket plus wie­lu wystaw­ców z całej Pol­ski i zagra­ni­cy w 1 miej­scu!

To nie­po­wta­rzal­na oka­zja na wyjąt­ko­we zaku­py, od kla­sycz­ne­go roc­ka, jazz, muzy­kę fil­mo­wą…. jed­nym sło­wem wszyst­kie gatun­ki muzycz­ne.

Zapra­sza­my nie tyl­ko kolek­cjo­ne­rów czar­nych krąż­ków ale rów­nież oso­by, któ­re dopie­ro zaczy­na­ją przy­go­dę z gra­mo­fo­nem.

Spo­dzie­waj­cie się ponad 20.000 płyt od takich sklepów/wystawców jak:
Tysią­ce Winy­li
Winyl w jed­nej cenie
Winy­low­nia
Trzaski.pl
Winyl Mar­ket
Muzy­ka Mia­sta
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl
Anty­kwa­riat Gro­chow­ski
Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses
Sklep Muzycz­ny HIT — Pły­ty Winy­lo­we / CD / DVD / Blu­ray
Fran­ken­ste­in Vinyl

oraz wie­lu pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów z kra­ju i zagra­ni­cy!
(lista wystaw­ców komer­cyj­nych już zamknię­ta)

Tego dnia pole­ca­my nała­do­wać się magicz­ną muzy­ką!

Sobo­ta 19.05.2018
Godzi­ny: 10–22
Gale­ria MALTA, ul. Mal­tań­ska 1, Poznań
Wyda­rze­nie na FB: https://www.facebook.com/events/1691994247526257/