HALKO war­szaw­ska BOHEMA, HIPSTERKA oraz miło­śni­cy sztu­ki WSZELAKIEJ!

Z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią zapra­sza­my Was na wer­ni­saż prac seme­stral­nych stu­den­tów II roku Wydzia­łu Gra­fi­ki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych.

Wysta­wa nosi tytuł „Alter­na­tyw­ne okład­ki płyt” i powi­si u nas dopó­ki jej nie zdej­mie­my, ale nie war­to zwle­kać z zer­k­nię­ciem, tym bar­dziej że wszyst­kie pra­ce będzie moż­na NABYĆ.

Tusz Tusz Bistro
Start: 18.05.2018, godzi­na 20:00, wjazd free.

Pobyt umi­lą Wam DJ Risky (Winyl Mar­ket / Record Sto­re Day War­saw /Tysią­ce Winy­li) oraz Don Jer­ri­to (re:inspired).

Na barze pro­mo na pro­sec­co, fra­go­li­no i bia­łe wino (lato w maju, coś podob­ne­go!)

Śledź­cie nasz fan­pa­ge i stro­nę wyda­rze­nia, żeby nie prze­ga­pić cze­goś waż­ne­go. Widzi­my się w Tusz Tusz Bistro!

Part­ne­rzy:
Pra­cow­nia Foto­gra­fii, Pra­cow­nia Typo­gra­fii i Kate­dra Mul­ti­me­diów war­szaw­skiej ASP
Tysią­ce Winy­li
Winyl Mar­ket