Latem ucie­ka­my z cen­trum mia­sta nad Wisłę, gdzie w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­go­tu­je­my dla Was let­nią odsło­nę Vin­ta­ge Mar­ke­tu ?? Tym razem pod hasłem Vin­ta­ge and Vinyl Pic­nic.

Pod­czas nasze­go wyda­rze­nia zdo­bę­dzie­cie naj­lep­sze old­scho­olo­we ubra­nia, kupi­cie wyse­lek­cjo­no­wa­ne pły­ty winy­lo­we, pogra­cie na fli­pe­rach, napi­je­cie się, zje­cie i odpocz­nie­cie ☺
Cze­go chcieć wię­cej?

Vin­ta­ge and Vinyl Pic­nic to impre­za dla fanów dobre­go sty­lu i naj­lep­szej muzy­ki.

Oso­by, któ­re chcia­ły­by wysta­wić swo­je rze­czy na sprze­daż zapra­sza­my do kon­tak­tu: brcvtg@gmail.com

BRC Vin­ta­ge x Winyl Mar­ket x Trzaski.pl
24 czerw­ca Hoc­ki Kloc­ki / nad Wisłą
12–19
Wstęp wol­ny

***
Wspie­ra­ją:
Radio Kam­pus / Going. / War­sa­who­lic / War­sza­wa za dar­mo — waw4free