?? Vin­ta­ge and Vinyl Pic­nic, czy­li pik­nik i zaku­py w Hoc­kach! Może­cie zostać z nami tak dłu­go jak chce­cie, korzy­stać z dobro­ci baro­wych, odpo­czy­wać i przy oka­zji bez­stre­so­wo kupo­wać ??

Pod­czas even­tu zaopa­trzy­cie się w naj­lep­sze old­scho­olo­we ubra­nia, kupi­cie wyse­lek­cjo­no­wa­ne pły­ty winy­lo­we i pogra­cie na fli­pe­rach ☺️ Cze­go chcieć wię­cej?

Vin­ta­ge and Vinyl Pic­nic to impre­za dla fanów dobre­go sty­lu i naj­lep­szej muzy­ki ☝

Oso­by, któ­re chcia­ły­by wysta­wić swo­je rze­czy na sprze­daż, zapra­sza­my do kon­tak­tu: brcvtg@gmail.com

BRC Vin­ta­ge x Winyl Mar­ket x Trzaski.pl

Hoc­ki Kloc­ki / nad Wisłą
Bul­war Flo­tyl­li Wiśla­nej, Wio­ślar­ska 6
12 sierp­nia / g.12–19
Wstęp wol­ny

***
Wspie­ra­ją:
Radio Kam­pusGoing. / War­sa­who­lic / War­sza­wa za dar­mo — waw4free