Tar­gi pły­to­we, sety dj-skie, panel dys­ku­syj­ny z udzia­łem m.in. legen­dy polish jaz­zu Andrze­ja Dąbrow­skie­go i Pio­tra Kaba­ja sze­fa War­ner Music, oraz wie­czor­ny kon­cert Mr Kri­me Live Band i after­par­ty na któ­rym zagra­li Envee i Kwa­zar — tak wyglą­da­ły 3 uro­dzi­ny Winyl Mar­ke­tu. Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla mar­ki Pra­żubr oraz Biu­ra Kul­tu­ry Mia­sta War­sza­wa za wspar­cie w reali­za­cji, a tak­że wiel­ka piąt­ka dla klu­bu DZIK!

Poni­żej krót­ka vide­ore­la­cja z wyda­rze­nia, któ­re w tym roku odby­ło się pod hasłem “Tri­bu­te to Polish Jazz”.