Mikro­fon w Rze­szo­wie zapra­sza na TYSIĄCE WINYLI NA STARYM MIEŚCIE-RZESZÓW/MIKROFON — Spo­tka­nie w for­mie gieł­dy płyt ana­lo­go­wych. Mamy nadzie­ję, że będzie to impre­za cyklicz­na, odby­wa­ją­ca się regu­lar­nie w tym prze­pięk­nym mie­ście.

Wszyst­kich obec­nych na rze­szow­skim ryn­ku i oko­li­cach ser­decz­nie zapra­sza­my.
Chcesz wymie­nić lub sprze­dać winy­le ze swo­jej domo­wej kolek­cji? Rów­nież zaj­żyj!
Wystaw­ców pro­si­my o kon­takt pod numer tel: 533 324 488.

Potwier­dze­ni wystaw­cy : Muzy­ka Mia­sta — Rzeszów/ War­sza­wa , Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin , Winyl Mar­ket — War­sza­wa.
Cze­ka na Was jak na razie ok. 5000 płyt w takich gatun­kach jak: Funk, Folk, Soul, Boogie, Disco, Hip-Hop, House, Jazz, Muzy­ka Poważ­na, Pop, Reg­gae, Rock (Clas­sic, Psy­cho, Punk, Hard & Heavy) .

Po gieł­dzie zapra­sza­my na after, któ­ry zaczy­na­my o 19:00.
Impre­zę z gra­mo­fo­nów zagra Dj Risky / Winyl Mar­ket / Keep on sear­chin’(W‑Wa).
Pro­si­my o udo­stęp­nia­nie wyda­rze­nia.

Sobo­ta 16.01.2016
Mikro­fon
Start 13:00
Wstęp FREE!
Patro­nat : Psy­cho­son­da , Radio Cen­trum 89.0 FM Rze­szów