Tysią­ce Winy­li to ogól­no­pol­ska ini­cja­ty­wa stwo­rzo­na dla miło­śni­ków winy­lo­we­go nośni­ka. Mamy za sobą kil­ka­na­ście uda­nych imprez w takich mia­stach jak : Gdańsk, Kra­ków, Lublin, Olsz­tyn, Rze­szów, War­sza­wa, Kiel­ce.
Przy­szedł czas na Wro­cław — Klu­bo­ga­le­ria Neon Side!

Chcesz wymie­nić lub sprze­dać winy­le ze swo­jej domo­wej kolek­cji? Pro­si­my o kon­takt pod numer tel: 533324488.

Potwier­dze­ni wystaw­cy : Black Goodies Record Sto­re — Gdańsk , Dotyk Winy­la — Wro­cław , Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin , Winyl Mar­ket — War­sza­wa , WaxE­aters — Wro­cław oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.

Cze­ka na Was ok. 5000 płyt w takich gatun­kach jak: Funk, Soul, Boogie, Disco, Hip-Hop, House, Jazz, Muzy­ka Poważ­na, Pop, Reg­gae, Rock (Clas­sic, Psycho, Punk, Hard & Heavy) .

W trak­cie gieł­dy z gra­mo­fo­nów leni­wie będzie sączył się Jazz, we wszyst­kich moż­li­wych for­mach i odmia­nach.
Zapra­sza­my rów­nież na after (19:00–22:00) o któ­ry zadba RiskyWinyl Mar­ket / Tysią­ce Winy­li / Keep on sear­chin’ (W‑Wa).

Sobo­ta 09.04.2016
Klu­bo­ga­le­ria Neon Side
Start : 13:00
Wstęp FREE!