Byłeś kie­dyś na Tysią­cach Winy­li ?
Te pły­ty mogą Cię zasko­czyć…

W sobo­tę 10 lute­go Tysią­ce Winy­li ponow­nie zago­ści w war­szaw­skim klu­bie SPA­TiF. Ze swo­imi kolek­cja­mi pły­to­wy­mi poja­wią się wystaw­cy: Winyl Mar­ketMuzycz­ne Listy Vin­ta­ge Sound­glas­ses oraz Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl, u któ­rych znaj­dzie­cie dużo winy­li z epo­ki, sta­re tło­cze­nia, a tak­że nowe reedy­cje i wydaw­nic­twa. Dodat­ko­wą atrak­cją będzie sto­isko Heart­Be­at — ręcz­nie robio­na biżu­te­ria z ele­men­tów muzycz­nych, w tym tak­że z płyt winy­lo­wych. 

Sobo­ta 10.02.2018
godzi­ny: 12–16
Ale­je Ujaz­dow­skie 45, War­sza­wa

WSTĘP BEZPŁATNY