Beach Diggin Sesion x Tysiące Winyli x Zambon x Tamten

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę nad­wi­ślań­ska miej­sców­ka Mia­mi Wars będzie krę­ci­ła się wokół czar­nych płyt za spra­wą ini­cja­ty­wy Tysią­ce Winy­li, czy­li ogól­no­pol­skie­go cyklu imprez two­rzo­nych przez gru­pę pasjo­na­tów płyt winy­lo­wych. Wyda­rze­nie odbę­dzie się w ramach cyklu Beach Dig­gin Sesion, czy­li leni­wych nie­dziel w Mia­mi Wars, upły­wa­ją­cych w rado­snych i odprę­ża­ją­cych ryt­mach wprost z winy­li.

Tysią­ce Winy­li dba o róż­no­rod­ność. Na każ­dą impre­zę zapra­sza­ni są inni, wyjąt­ko­wi goście – zarów­no sprze­daw­cy winy­li (pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy oraz skle­py pły­to­we), jak i DJe, któ­rzy nakrę­ca­ją atmos­fe­rę gra­jąc swo­je sety tyl­ko i wyłącz­nie z czar­nych płyt.

Ini­cja­ty­wa ma na celu budo­wa­nie świa­do­mo­ści tego, czym jest pły­ta winy­lo­wa i jakie war­to­ści muzycz­ne, świa­to­po­glą­do­we i spo­łecz­ne może zaofe­ro­wać wszyst­kim, któ­rzy pozwo­lą się jej zauro­czyć.

Muzy­kę ser­wo­wać będą:

Maciej Zambon – pro­du­cent i dj pocho­dzą­cy z Jele­niej Góry, dłu­go dzia­ła­ją­cy w Pozna­niu, zwią­za­ny od paru lat z Ber­li­nem. Poza dzia­łal­no­ścią dj-ską zna­ny jako orga­ni­za­tor even­tów, wydaw­ca (Pri­mi­ti­ve Copies, The Very Polish Cut Outs, Trans­atlan­tyk) i pro­wa­dzą­cy audy­cję Bale­aric Bigos w Ber­lin Com­mu­ni­ty Radio.
https://soundcloud.com/zambon

TAMTEN czy­li Matt Brze­zny, któ­ry zwią­za­ny jest z wydaw­nic­twem Trans­atlan­tyk. Zna­ny z takich pro­duk­cji jak “Dia­men­to­wa Sutra”- jego pierw­sza solo­wa pły­ta, czy Plemiona/Tunele.
https://soundcloud.com/tamtenmat
https://tamten.bandcamp.com/
http://tamtenmat.tumblr.com/