Masz ocho­tę poszpe­rać w wyjąt­ko­wych pły­tach? Nada­rza się kolej­na oka­zja!

W sobo­tę 13 stycz­nia w war­szaw­skim klu­bie SPA­TiF ze swo­imi kolek­cja­mi pły­to­wy­mi poja­wią się wystaw­cy sto­ją­cy za ini­cja­ty­wą Tysią­ce Winy­liMuzycz­ne Listy Vin­ta­ge Sound­glas­ses, Trzaski.plWinyl Mar­ket, u któ­rych znaj­dzie­cie dużo winy­li z epo­ki, sta­re tło­cze­nia, a tak­że nowe reedy­cje i wydaw­nic­twa. Nała­duj się magicz­ną muzy­ką.

Sobo­ta 13.01.2018
godzi­ny: 12–16
Ale­je Ujaz­dow­skie 45, War­sza­wa

WSTĘP BEZPŁATNY