Tysią­ce Winy­li tym razem zagosz­czą w sto­li­cy. Miko­łaj­ki tuż tuż, tak więc z tej oka­zji mamy dla Was pro­mo­cje (rów­nież na barze), prze­ce­ny i kon­kurs z nagro­da­mi.

Spo­ty­ka­my się w kame­ral­nym loka­lu Pięk­na Mery , w samym cen­trum mia­sta, któ­re­go wła­ści­ciel też jest dig­ge­rem, DJ-em i fanem kra­fto­we­go piwa !

Do Waszej dys­po­zy­cji będzie tak­że odsłuch, a przez cały event będzie­my grać muzy­kę z ana­lo­gów. Szy­ku­je­my tak­że mały after na któ­rym zagra dla Was Risky / Tysią­ce Winy­li / Winyl Mar­ket oraz Qb / Black Mar­ket / Per­so­nel .

Swo­je kolek­cje zapre­zen­tu­ją :

* Black Mar­ket – to lokal­ny spe­cja­li­sta od elek­tro­ni­ki, disco, houseu, tech­no ale rów­nież miło­śnik jaz­zu i roc­ka.
@ http://blackmarket.waw.pl/

* Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses – przy­ja­dą do nas z Lubli­na z pokaź­ną kolek­cją wszyst­kie­go cze­go dusza zapra­gnie – nowe i sta­re wyda­nia w róż­nej sty­li­sty­ce, ceny już od 5 PLN !

* Trza­ski z Bia­łej Pod­lskiej spe­cja­li­zu­ją się w latach 60′, 70′ w tym prog-rock, psy­cho­de­la, funk, soul i jazz.
@ http://trzaski.pl/

* Winyl Mar­ket to kolej­ny sto­łecz­ny gracz u któ­re­go znaj­dzie­cie głów­nie funk, soul, disco, boogie, hip-hop i jazz.
@ http://winylmarket.pl/

Patro­nat i wspar­cie : Going. , Psy­cho­son­da , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , War­sza­wa za dar­mo – waw4free

Część han­dlo­wa : 14:00 – 19:00
After par­ty : 20:00 – do ostat­nie­go gościa
Pięk­na Mery – Ul. Pięk­na 22
03.12.2016
Wstęp wol­ny !