Kolej­ne spo­tka­nie fanów muzy­ki ana­lo­go­wej w Lubli­nie!
Tym razem prze­kro­czy­my magicz­ną licz­bę 4 tysię­cy winy­li!

Vin­ta­ge Sound­glas­ses zapro­si­ło gości ze sto­li­cy — Winyl Mar­ket z Bia­łe­go­sto­ku — Winy­low­nia oraz Gdań­ska — Black Goodies Record Sto­re

Spe­cjal­nie na tę oka­zję, goście zabie­ra­ją ze sobą ponad dwa tysią­ce winy­li.

Od roc­ka, przez pop, jazz, funk, soul, reg­gae, dub, metal do muzy­ki elek­tro­nicz­nej i rapu.

W trak­cie trwa­nia impre­zy, będzie­cie mogli posłu­chać muzy­ki z czar­nych płyt a zadba­ją o to:
RiskyWinyl Mar­ket oraz DHSBlack Goodies Record Sto­re / Pan­da­dre­ad Sound Sys­tem

24.04.2016
Pub “Dom Złot­ni­ka”
Start: 10:00

Patro­nat: Psy­cho­son­da / Winyl Mar­ket