Zapra­sza­my na kolej­ną odsło­nę ogól­no­pol­skiej serii wyda­rzeń z cyklu Tysią­ce Winy­li .  Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses to sta­ły wystaw­ca impre­zy a towa­rzy­szyć mu będzie Winyl Mar­ket oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.

W trak­cie trwa­nia even­tu będzie roz­brzmie­wać muzy­ka gra­na tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych. Spo­dzie­waj­cie się więc spo­rej daw­ki jaz­zu, fun­ku, soulu.

Z gościn­nym setem poja­wi się Dj Risky / Winyl Mar­ket / Tysią­ce Winy­li / W‑wa.

Zapra­sza­my kolek­cjo­ne­rów, DJ‑i, miło­śni­ków i pasjo­na­tów winy­lo­we­go nośni­ka oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych.

Patro­nat i wspar­cie: Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Psy­cho­son­da Tysią­ce Winy­li , Winyl Mar­ket

Podwór­ko
10.09.2016
Start 12:00
Wstęp wol­ny