W śro­dę 7 lute­go Tysią­ce Winy­li poja­wi się w łódz­kim Nie­bo­sta­nie. Od godzi­ny 17 do 20 będzie moż­na poszpe­rać pośród ana­lo­go­wych pere­łek. Pierw­sze wyda­nia, świe­że pre­mie­ry, róż­no­rod­ność gatun­ko­wa no i kil­ka­dzie­siąt skrzy­nek wypeł­nio­nych pły­ta­mi.

Śro­da 7.02.2018
godzi­ny: 17:00–20:00
ul. Piotr­kow­ska 17, Łódź

WSTĘP BEZPŁATNY