W nie­dziel­ne, wrze­śnio­we popo­łu­dnie z łódz­kich DOKÓW popły­nie muzy­ka z winy­li w ramach kolej­ne­go spo­tka­nia fanów muzy­ki ana­lo­go­wej pod ban­de­rą Tysią­ce Winy­li.

Nasze kon­te­ne­ry wypeł­ni ponad 4000 płyt, a to za spra­wą 3 wystaw­ców: Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses, Sound Logi­stic, Winyl Mar­ket oraz pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów.

Będzie­my słu­chać wszyst­kie­go: od jaz­zu przez funk aż do disco a zadba o to Dj RiskyWinyl Mar­ket / Tysią­ce Winy­li

Bądź­cie z nami ! To zaba­wa w sam raz dla miej­skich sur­fe­rów!
Zapra­sza­my !

Patro­nat i wspar­cie: OFF Piotr­kow­ska Cen­ter , Łódz­kie Podwór­ka , Łódz­ka Gieł­da Fono­gra­ficz­na , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Psy­cho­son­da , Sound Logi­stic , Tysią­ce Winy­li , Winyl Mar­ket

DOKI gastro­bar
11.09.2016
Start 12:00
Wstęp wol­ny