Tysią­ce Winy­li znów wra­ca­ją do Kra­ko­wa !

Zapra­sza­my już na 5 edy­cję naszej impre­zy, tym razem wyjąt­ko­wo spo­ty­ka­my się nad Wisłą, pod­czas hucz­nych uro­dzin, któ­re obcho­dzi Bar­ka: 127 Uro­dzi­ny Barki/ Chri­sto­pher Rau / Eltron John / Kixna­re / Dj Szy / Huges

Chcesz wymie­nić lub sprze­dać winy­le ze swo­jej domo­wej kolek­cji, bierz pły­ty pod pache i wpa­daj !

Potwier­dze­ni wystaw­cy: DJM Vinyl Stu­dio — Kiel­ce, Pły­ty Gra­mo­fo­no­we — War­sza­wa , Winyl Mar­ket — War­sza­wa, Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.

Jeśli chcesz się wysta­wić z pły­ta­mi, pro­si­my o kon­takt pod nume­rem tel: 533324488.

Sobo­ta 07.05.2016
Start : 13:00 / End: 19:00
Wstęp FREE!
Bar­ka / Pod­gór­ska 16

Patro­nat i wspar­cie :
Psy­cho­son­da, Winyl Mar­ketVin­ta­ge Sound­glas­ses, Vinu