Tysią­ce Winy­li po raz kolej­ny na kra­kow­skiej Bar­ce. Jak zwy­kle zabie­ra­my ze sobą faj­ną selek­cję ana­lo­go­wych pere­łek. Pierw­sze wyda­nia, świe­że pre­mie­ry, róż­no­rod­ność gatun­ko­wa no i kil­ka­dzie­siąt skrzy­nek wypeł­nio­nych pły­ta­mi.

Nie­dzie­la 4.02.2018
godzi­ny: 12–18
ul. Pod­gór­ska 16, Kra­ków

WSTĘP BEZPŁATNY