Zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję ogól­no­pol­skiej serii wyda­rzeń z cyklu Tysią­ce Winy­li.

Tym razem pod­czas Jar­mar­ku Domi­ni­kań­skie­go, Gdańsk odwie­dzi kil­ka skle­pów z Pol­ski.

Pod­czas pierw­szej odsło­ny spo­dzie­wa­my się dwóch wystaw­ców ze sto­li­cy — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we oraz Winyl Mar­ket, i tak z mały­mi prze­rwa­mi do nie­dzie­li 21.08 odwie­dzą rów­nież Fusy takie skle­py jak Black Goodies Record Sto­re, Winy­low­nia czy mobil­ny vinyl­bus — Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses.

Od piąt­ku do nie­dzie­li, w trak­cie trwa­nia even­tu będzie roz­brzmie­wać muzy­ka gra­na tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych, a zadba­ją o to: Risky, ‘Gofer’ oraz Octo­pus.
Spo­dzie­waj­cie się więc spo­rej daw­ki soulu, fun­ku, disco, boogie, jaz­zu i afro­be­atu.

Zapra­szamy kolek­cjo­ne­rów, DJ‑i, miło­śni­ków i pasjo­na­tów winy­lo­we­go nośni­ka oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych.

Jeśli chcesz wymie­nić lub sprze­dać winy­le ze swo­jej domo­wej kolek­cji, bierz pły­ty pod pachę i wpa­daj !

Miej­sce : Fusy i Mię­tu­sy, Gro­bla IV 2
Pią­tek — Nie­dzie­la w godz. 12:00–18:00
Wstęp FREE!

Patro­nat i wspar­cie : Psy­cho­son­da, Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję, Winyl Mar­ket, Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses, War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa

5–7.08.2016
Fusy i Mię­tu­sy
ul.Grobla IV 2, Gdańsk