Zapra­sza­my na pierw­szy Targ Winy­li w Pie­kle nad Nie­bem, czy­li w nowej prze­strze­ni war­szaw­skie­go klu­bu Nie­bo.

Gdy na dole będzie­cie mogli buszo­wać wśród pere­łek mody vin­ta­ge na War­saw Vin­ta­ge Mar­ket w Nie­bie, za czer­wo­ną kota­rą Pie­kło nad Nie­bem będzie skry­wać praw­dzi­we, winy­lo­we skar­by i roz­luź­nia­ją­ce ryt­my.
Znaj­dzie­cie tu ponad 5000 egzem­pla­rzy płyt we wszyst­kich gatun­kach muzycz­nych! Pierw­sze wyda­nia, aktu­al­ne pre­mie­ry, rzad­kie rary­ta­sy oraz popu­lar­ne tytu­ły spe­cjal­nie dla Was, w jed­nym miej­scu.

Obo­wiąz­ko­wy punkt na nie­dziel­nej mapie dla każ­de­go wiel­bi­cie­la ana­lo­gów i każ­de­go, kto chciał­by miło spę­dzić dzień w nie­tu­zin­ko­wej prze­strze­ni i przy dobrej muzy­ce!

Gdzie: Pie­kło nad Nie­bem (nowa prze­strzeń Nie­ba, za czer­wo­ną kota­rą tuż przy wej­ściu do budyn­ku)
Kie­dy: Nie­dzie­la 25/02
Godzi­ny: 11.00 – 18.00
WSTĘP WOLNY!

FBhttps://www.facebook.com/events/1839184869707766/