Winyl i Książ­ka to spo­tka­nie anty­kwa­riu­szy, skle­pów pły­to­wych i pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów zrze­szo­nych z pro­jek­tem Tysią­ce Winy­li i Winyl Mar­ket.

Wystaw­cy:
Anty­kwa­riat Tam­ka
Anty­kwa­riat Czar­ny Kot
Black Mar­ket
Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses
Trzaski.pl
Vinyl Tam­ka
Winyl Mar­ket

 

Zagra­ją dla nas:
? Hory / ON&ON
Karol Alek­san­der / The Very Polish Cut Outs / Whi­skey Disco
Risky / Winyl Mar­ket / Record Sto­re Day War­saw
? Qb / Black Mar­ket / Per­so­nel

Nasi didże­je zagra­ją na mobil­nym sto­le mar­ki Hump­ter -http://www.humpter.com/
W trak­cie tar­gów odbe­dzie się tak­że jego pre­zen­ta­cja.

 

29.07.2017 — Start 14:00
Mia­mi Wars
Wstęp wol­ny!

Patro­nat i wspar­cie: Going. , Psy­cho­son­da , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa ‚Radio Kam­pus