Winyl pod cho­in­ką?? Ide­al­nie:)

Zapra­sza­my na Świą­tecz­ny Kier­masz Winy­li, któ­ry odbę­dzie się na gór­nym pozio­mie pod­czas War­saw Vin­ta­ge Mar­ket w Nowy Świat Muzy­ki !

Ze swo­imi kolek­cja­mi pły­to­wy­mi wysta­wią się sto­ją­cy za ini­cja­ty­wą Tysią­ce Winy­liMuzycz­ne Listy Vin­ta­ge Sound­glas­ses, Trzaski.plWinyl Mar­ket, u któ­rych znaj­dzie­cie wie­le wydań z epo­ki, nowe reedy­cje i wydaw­nic­twa — ide­al­ne na pre­zent!

Upo­luj winy­la na Świę­ta — już od 5 zło­tych!


Sobo­ta 16.12.2017

godzi­ny: 11–18
Nowy Świat Muzy­ki
ul. Nowy Świat 63, War­sza­wa

WSTĘP BEZPŁATNY