W nie­dzie­lę 8 kwiet­nia zapra­sza­my na naszą winy­lo­wą stre­fę pod­czas tar­gów Vin­ta­ge Sun­day w Hali Gwar­dii, two­rzo­ną przez Winyl Mar­ket, Down­tem­po City Funk, Trzaski.pl, Black Mar­ket oraz pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów.
Zabie­ra­my ze sobą ponad 3000 płyt w róż­nej sty­li­sty­ce, a ich ceny star­tu­ją już od 5 PLN!

Będzie też z nami HEARTBEAT, brand, któ­ry two­rzy biżu­te­rię z ele­men­tów muzycz­nych.

Zadba­my tak­że o opra­wę muzycz­ną w trak­cie tar­gów.

#80s #disco #boogie #funk #rare­gro­oves #bale­aric ?

08.04.2018
10:00 — 17:00
Hala Gwar­dii
Wjazd za free!