W naj­bliż­szą nie­dzie­lę zapra­sza­my na pły­to­we sto­isko pod­czas tar­gów Vin­ta­ge Sun­day w Hali Gwar­dii, two­rzo­ne prze sklep Black Mar­ket, Down­tem­po City FunkMat­t’a Winy­l’a oraz Winyl Mar­ket.
Zabie­ra­my ze sobą ponad 3000 winy­li w róż­nej sty­li­sty­ce, a ich ceny star­tu­ją już od 5 PLN!

Vin­ta­ge Sun­day” to seria cyklicz­nych tar­gów dla miło­śni­ków sty­lu vin­ta­ge (sztu­ka, anty­ki, design, ubra­nia i inne uni­ka­to­we przed­mio­ty), któ­re zagosz­czą w wybra­ne nie­dzie­le w Hali Gwar­dii.

18.02.2018
10:00 — 16:00
Hala Gwar­dii
Wjazd za free!