Zapra­sza­my Was na wio­sen­no-let­nią ?edy­cję Tar­gów Mody Vin­ta­ge Day w Kinie Luna. Nie może na nich zabrak­nąć tak­że stre­fy winy­lo­wej na któ­rej spo­tka­cie Tysią­ce Winy­liWinyl Mar­ket oraz Down­tem­po City Funk.
Sta­re pres­sy i pły­ty z epo­ki to nasza spe­cjal­ność ale nie zabrak­nie też naj­now­szych wydaw­nictw i reedy­cji w róż­nej sty­li­sty­ce.

Nie­dzie­la 27 maja
Kino Luna pod arka­da­mi na samym wej­ściu
godzi­ny 12.00 — 17.00